Intervju sa Debian Liderom - Debian -
Intervju sa Debian Liderom

Intervju sa Debian Liderom

PDF Štampa El. pošta
Napisao Zlatan Todorić   
četvrtak, 02 jun 2011 14:05

Krajem februara dobio sam odobrenje da održim intervju sa liderom Debian projekta (Stefano Zacchiroli) putam elektronske pošte. Debian lider je vjerovatno istovremeno najzahvalnije i najnezahvalnije mjesto u GNU/Linuks svijetu, jer je to mjesto lidera najvećeg ne samo GNU/Linuks projekta nego uopšteno najvećeg projekta u IT svijetu. Biće vam predstavljene verzije na engleskom i srpskom jeziku.

 

Hi Zlatan,

I'm very sorry for the delay, but I've been quite busy in the last few days. Here are my answers. Please let me know where you're going to publish them, so that I can point the Debian community to it.

Take care,

Cheers.

On Fri, Feb 25, 2011 at 04:01:42PM +0100, Zlatan Todoric wrote

: > -1. How is Debian helping world to become a better place (in terms of  technology, community, freedom)? Oh, that's easy! The world we live in today, is more and more controlled by software. Software control our cars while we drive them, takes care of our data in social networks, and in some case software even powers medical decides that keeps people alive or cure them in hospitals. Debian is "fighting" for Free Software, offering a Free (as in freedom) operating system for a wide range of the devices which are part of our lives. Free Software is the only tool we have to ensure that people will not lose control over those devices, while software become more and more pervasive.

> -2. What are You expecting to happen on Balkan (especially in Republic of  Srpska) after the DebConf11? On the other hand, this is a very difficult question for me to answer! To my shame, I have to confess that I've never visited Republic of Srpska, nor the Balkan before. I'm totally looking forward to visit them for DebConf11, but I know too little about the area (from all point of view) to understand the impact that a conference such as DebConf11 can have. Clearly, I hope the conference will bring a long wave of Free Software to all computers you use in the area :-)

> -3. What should every Debian Linux user do to help Debian locally? Local communities are very important for worldwide Free Software projects. Debian is no exception to that rule. Local users should first of all get to know each other, set up a website, a mailing list, and an IRC channel for a local "Debian User Group". Try to avoid divisions and try to get as many Debian enthusiasts in touch with each other in the same (electronic) place. In my experience, once you reach that point, things will happen spontaneously, but the most common activities that local groups start doing are: translations, periodic meeting with talks and/or teaching for local users, ensure Debian presence at local FOSS events, organize bug squashing parties, etc. Give it a try, it's fun for the people involved and useful not only for Debian, but for Free Software in general.

> -4. Will Debian create an online school :) (because I believe that would be  a great chance of learning for us student from countries that do not have > chance to get a proper education in IT field)? Eh, that would be nice, but I don't see this happening in the near future, simply because Debian is not, at present, a community of volunteer teachers. Creating a Free Software operating system and teaching require quite different sets of skills. We are working quite a bit with teachers though, for instance with the Debian blend known as Debian Edu (http://wiki.debian.org/DebianEdu), which aims at providing the best Free operating system for educational purposes. It's not an online school, but a useful building block for teaching without incurring the unjust cost of proprietary software which often sinks education budgets.

> -5.Are You ordinary as we-going out, drink beer with  friends and enjoy life as it is? I suggest you ask me this when we'll meet at DebConf11. Looking forward to that, please keep cold for me the best Balkan's beers you can find :-)

 

Zdravo Zlatane,

Jako mi je žao zbog kašnjenja, ali sam bio prilično zauzet u posljednjih nekoliko dana. Ovdje su moji odgovori. Molim vas obavijestite me gdje će te ih objaviti, tako da mogu uputiti Debian zajednicu na njih.

Čuvajte se,

živjeli.

On Fri, 25 februar 2011 u 16:01:42 +0100, Zlatan Todorić je napisao:

> -1. Kako Debian pomaže svijetu da postane bolje mjesto (u smislu  tehnologije, zajednice, slobode)? Oh, to je jednostavno! Svijet u kome živimo danas, je sve više pod kontrolom od strane softvera. Softver kontroliše naše automobile dok ih mi vozimo, brine se o našim podacima u društvenim mrežama, a u nekim slučajevima čak i softver ovlaščuje medicinske odluke da drži ljude u životu ili da ih liječi u bolnicama. Debian se "bori" za Slobodni Softver, nudeći slobodan operativni sistem za širok raspon uređaja koji su dio naših života. Slobodni Softver je jedini alat koji imamo da osiguramo da ljudi neće izgubiti kontrolu nad tim uređajima, dok je softver sve više i više sveprisutan.

> -2. Šta očekiujete da će se dogoditi na Balkanu (pogotovo u Republici  Srpskoj) nakon DebConf11? S druge strane, to je vrlo teško pitanje za mene da odgovorim! Na moju žalost, moram priznati da nikad nisam posjetio Republiku Srpsku, niti na Balkanu ranije. Apsolutno se radujem unaprijed da ih posjetim za DebConf11, ali premalo znam o prostoru (sa svih tačaka gledišta) da bih mogao razumjeti uticaj koji konferencije kao što je DebConf11, može imati. Jasno, nadam se da će konferencija donijeti dugo talas Slobodnog Softvera za sve računare koje koristite na području :-)

> -3. Šta bi svaki korisnik Debian Linuksa trebao učiniti kako bi pomogao Debianu lokalno? Lokalne zajednice su vrlo važne za projekte Slobodnog Softvera u svijetu. Debian nije izuzezak tome. Lokalni korisnici prvo bi trebali da upoznaju jedni druge, postave web stranicu, mejling listu, te IRC kanal za lokalni "Debian Korisnička Grupa". Pokušajte izbjeći podjele i pokušajte dobiti što više Debian entuzijasta u kontaktu jedni s drugima na istom (elektronskom) mjestu. Iz moga iskustva, kad jednom dođete do te tačke, stvari će se dogođati spontano, ali najčešće aktivnosti koje lokalne grupe počinju raditi su: prijevodi, povremeni susret s razgovorima i/ili nastave za lokalne korisnike, osigurati Debian prisutnost na lokalnim FOSS događaja, organizovanje timova za "razbijanje bagova", itd. Probajte, to je zabavno za ljude koji su uključeni i korisno ne samo za Debian, nego i za Slobodni Softver u cjelini.

> -4. Hoće li Debian stvoriti onlajn škole:) (jer vjerujem da bi to bila  velika prilika za učenje, za nas studente iz zemalja koje nemaju  priliku da dobiju odgovarajuće obrazovanje u području IT-a)? Eh, to bi bilo lijepo, ali ne vidim da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti, jednostavno zato što Debian nije, u ovom trenutku, zajednica volontera nastavnika. Stvaramke operativnog sistema slobodnog softvera i podučavanje zahtijevaju sasvim drugačiji sastav vještina. Radimo nešto malo sa nastavnicima , na primjer s Debian spojem poznatim kao Debian Edu (http://wiki.debian.org/DebianEdu), koji ima za cilj pružiti najbolji slobodan operativni sistem za obrazovne svrhe. To nije onlajn škola, ali je korisna struktura za nastavu bez uplitanja nepravedne cijene vlasničkog softvera koji često razara obrazovane proračune.

> -5. Jeste li obični kao i mi-idete van, pijete pivo s  prijateljima i uživati u životu kakav jeste? Predlažem da me to pitate kada se sretnemo na DebConf11. Radujem se unaprijed tome, sačuvajte hladno najbolje pivo koje imate na Balkanu. :-)


Poslednje ažurirano nedelja, 09 oktobar 2011 12:10